Suomen go-liitto ry:n säännöt 13.7.2009 -

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Suomen go-liitto ry:n säännöt 13.7.2009 -

Post by Vesa »

Suomen go-liitto ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen go-liitto. Näissä säännöissä siitä käytetään
nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja virallinen
kieli suomi. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallisia
nimityksiä Finnish Go Association ja Finlands Go Förbund.


2§ Liiton tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on go-nimisen lautapelin tunnetuksi tekeminen ja
levittäminen sekä kilpailutoiminnan edistäminen. Liitto pitää yhteyttä
jäsentensä ja muiden maiden go-liittojen kanssa sekä edustaa Suomea
go-pelin kansainvälisissä järjestöissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää go-pelin
esittelytilaisuuksia, julkaisee peliä esitteleviä artikkeleita ja muuta
esittelymateriaalia sekä muilla tiedottamisen keinoin levittää go-peliä
koskevaa tietoa Suomessa. Liitto pitää yhteyttä jäseniinsä ja tiedottaa
kansainvälisten organisaatioiden päätöksistä ja toiminnasta.

Liitto järjestää sekä kansallisia että kansainvälisiä kilpailuja. Liitto
vastaa Suomen mestaruuskisojen järjestämisestä vuosittain. Liitto voi
myös antaa tässä kappaleessa mainittuja toimintoja jäsentensä tai muiden
go-peliä edistävien tahojen suoritettaviksi.

Toimintansa rahoittamiseksi liitto voi omistaa irtainta tai kiinteää
omaisuutta, kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, järjestää arpajaisia, kerätä osallistumis- ja
pääsymaksuja kilpailuissa ja muissa pelitilaisuuksissa, ja harjoittaa
vähäistä taloudellista toimintaa.


3§ Liiton jäsenet

Liiton jäseneksi voi liiton hallitus hakemuksesta hyväksyä

1.varsinaiseksi jäseneksi henkilöjäsenyyteen perustuvan rekisteröidyn
yhdistyksen, jonka tarkoituksena on omalla toimialueellaan edistää gon
harrastusta.
2.kannattavaksi jäseneksi hyvämaineisen henkilön tai oikeuskelpoisen
yhteisön
3.henkilöjäseneksi luonnollisen henkilön

Liiton kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi
henkilön, joka on osoittanut erityistä harrastusta liittoa ja sen
pyrkimyksiä kohtaan, tai joka on muuten erityisesti ansioitunut gossa.

Liitto voi muodostaa rekisteröimättömiä alayhdistyksiä, joissa jäseninä
voivat olla henkilöjäsenet tai muulla tavoin liiton jäseninä olevat
luonnolliset henkilöt. Alayhdistys voidaan muodostaa esimerkiksi jotakin
liiton toiminnan erityistarkoitusta varten tai henkilöille, jotka ovat
perustaneet kerhon, mutta eivät vielä saaneet sitä rekisteröidyksi.

Alayhdistyksen perustaminen ja säännöt voidaan hyväksyä vain liiton
kokouksessa.

Liiton varsinaisen jäsenen jäsenenä olevaa luonnollista henkilöä
sanotaan liiton välilliseksi jäseneksi.


4§ Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen on suoritettava liitolle vuosittain jäsenmääränsä,
erikseen opiskelija-, alaikäisten ja henkilöjäsentensä mukaan määräytyvä
jäsenmaksu. Kannattavan jäsenen tulee suorittaa kannatusjäsenmaksu ja
henkilöjäsenen henkilöjäsenmaksu. Jäsenmaksujen suuruuden, kannattavan
jäsenen osalta kuitenkin ainoastaan vähimmäismäärän suuruuden, vahvistaa
liiton syyskokous. Jäsenmaksu on suoritettava liitolle toimintavuoden
maaliskuun 31. päivään mennessä.

Uuden jäsenen liittyessä liittoon voidaan periä myös liittymismaksua.


5§ Liiton hallinto

Liiton toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa syyskokouksen vuodeksi
kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa ja vähintään yksi muu jäsen. Hallituksen koko on
maksimissaan 12 henkilöä. Näiden lisäksi hallitukseen valitaan 4-12
varajäsentä.


6§ Hallituksen virkailijat

Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan sihteerin ja
rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa virkailijat.


7§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen,
kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Varajäsenillä on aina
läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen kokouksissa kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaaleissa arpa, mutta muissa kysymyksissä tulee päätökseksi
puheenjohtajan kannattama mielipide. Hallituksen kokouksista pidetään
pöytäkirjaa.


8§ Hallituksen jäsenten tehtävät

Hallituksen jäsenten tehtävät ovat seuraavat:

PUHEENJOHTAJA johtaa hallituksen toimintaa, kutsuu koolle hallituksen
kokouksen, johtaa puhetta hallituksen ja liiton kokouksissa varsinaista
kokousta lukuunottamatta, esittää liiton kokouksille hallituksen
mielipiteen käsiteltävistä asioista sekä edustaa liittoa niissä
tilaisuuksissa, joihin ei ole erikseen määrätty edustajaa.

VARAPUHEENJOHTAJA avustaa puheenjohtajaa hänen tehtävissään ja hoitaa
näitä tehtäviä puheenkohtajan ollessa estyneenä.

SIHTEERI laatii hallituksen kokousten pöytäkirjat, hoitaa
jäsenluetteloa, huolehtii kirjeenvaihdosta yhdessä puheenjohtajan kanssa
ja laatii liiton vuosikertomuksen.

RAHASTONHOITAJA huolehtii liiton tileistä, budjetin laadinnasta ja
seuraa sen toteutumista.

Sekä hallitus, että liiton kokous voivat asettaa toimikuntia ja muuttaa niiden
kokoonpanoa. Hallitus ei voi muuttaa liiton kokouksen asettamaa toimikuntaa.


9§ Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi varapuheenjohtajaa
yhdessä.


10§ Liiton tilit

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Liiton kirjanpitoasiakirjat
on toimitettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään neljä (4)
viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin tilintarkastajan sitä
pyytäessä. Tilintarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja
tilintarkastuskertomus liiton hallitukselle viimeistään kahta (2)
viikkoa ennen kevätkokousta.


11§ Liiton kokoukset

Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Liiton kevätkokous
pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6.valitaan hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa
7.valitaan hallituksen muut jäsenet ja hallituksen varajäsenet
8.valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.


12§ Äänivalta liiton kokouksissa

Liiton kokouksissa käyttävät äänivaltaa varsinaiset jäsenet valittujen
edustajiensa kautta. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni
jokaista ennen kuluvan kalenterivuoden alkua 16 vuotta täyttänyttä
jäsentään kohti, josta on maksettu jäsenmaksu ja annettu nimiluettelo
liitolle. Henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta. Varsinaisen jäsenen
äänimäärä voi olla korkeintaan neljännes kokonaisäänimäärästä
pyöristettynä alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Kannattajajäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa
arpa ratkaisee. Äänestykset ovat avoimia. Näiden sääntöjen muuttamiseen,
samoin kuin päätökseen liiton purkamisesta vaaditaan, että asia on
käsitelty kahdessa vähintään neljänkymmenen päivän välein pidetyssä
kokouksessa ja että kummassakin vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä
annetuista äänistä on ratkaisua kannattanut. Samanlaisella äänten
enemmistöllä liitto voi hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella
kutsua haluamansa henkilön liiton kunniajäseneksi.

Liiton kokous voi kolmen neljäsosan enemmistöllä myös antaa tai purkaa
liiton toimintaa ohjaavia pysyväismääräyksiä.


13§ Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, kun liiton kokous niin päättää
tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 liiton
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten
kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä neljänkymmenen
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.


14§ Liiton kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintään 14 päivää
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.


15§ Liitosta erottaminen

Liiton jäsen, joka ei vaadittaessa suorita 1 kuukauden kuluessa
vaatimuksesta erääntynyttä jäsenmaksuaan, katsotaan hallituksen
päätöksellä erotetuksi liitosta. Jos liiton jäsen toimii liiton
tarkoitusperiä loukkaavassa hengessä, hallituksella on niin ikään oikeus
erottaa tämä liiton jäsenyydestä. Erottamispäätökseen tyytymätön voi
saattaa sen liiton lähinnä seuraavan kokouksen tutkittavaksi esittämällä
kirjallisen vaatimuksensa siitä hallitukselle kahden viikon kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan.


16§ Liiton varojen käyttö

Jos liitto purkautuu, käytetään sen varat näiden sääntöjen 2§:n mukaisen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen
tarkemmin päättämällä tavalla.


17§ Muuta

Liiton kilpailut ovat julkisia. Liitolla on oikeus julkistaa tulokset ja
luettelo pelaajista valitsemallaan tavalla. Osallistuessa liiton
kilpailuun jäsen suostuu siihen, että hänen tuloksensa julkistetaan.


18§ Lain noudattaminen

Näiden sääntöjen ohessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa
yhdistyslakia.


19§ Saavutetut oikeudet

Tällä sääntömuutoksella ei loukata aikaisemmin saavutettuja
jäsenoikeuksia.
Attachments
suomen_go-liiton_saannot.txt
Kirjattu Yhdistysrekisteriin 13.7.2009
(10.04 KiB) Downloaded 735 times
Post Reply