Liiton säännöt

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Suvi
Posts: 756
Joined: Wed Jul 21, 2004 12:51 pm
Location: Tampere

Liiton säännöt

Post by Suvi »

Suomen Go-liitto ry:n säännöt
17.03.1991

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Suomen Go-liitto. Näissä säännöissä siitä käytetään
nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja virallinen
kieli suomi. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista
nimitystä Finnish Go Association tai Finlands Go Förbund.


Liiton tarkoitus ja toiminnan laatu


Liiton tarkoituksena on Go-nimisen lautapelin tunnetuksi tekeminen ja
Go-kilpailujen järjestäminen. Liitto pitää yhteyttä jäsenten ja muiden
maiden Go-liittojen kanssa sekä edustaa maatamme Gon kansainvälisissä
järjestöissä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää Go-pelin
esittelytilaisuuksia, julkaisee peliä esitteleviä artikkeleita sekä muilla
tiedottamisen keinoin levittää Go-peliä koskevaa tietoa Suomessa. Liitto
pitää yhteyttä jäseniinsä ja tiedottaa pelin kansainvälisten
organisaatioiden päätöksistä sekä toiminnasta.
Liitto järjestää sekä kansallisia kilpailuja että kansainvälisiä
kilpailuja. Liitto vastaa Go-pelin Suomen mestaruuskisojen järjestämisestä
vuosittain.


Liiton jäsenet


Liiton varsinaisia jäseniä ovat henkilö- ja yhdistysjäsenet.
Henkilöjäsenenä voi olla yksityinen henkilö ja yhdistysjäsenenä voi olla
rekisteröity yhdistys. Lisäksi voi olla kannatusjäseniä ja
kunniajäseniä. Kannatusjäseneksi voi tulla maksamalla liiton
vuosikokouksen vahvistaman kannatusjäsenmaksun.
Liiton hallitus hyväksyy uudet varsinaiset ja kannatusjäsenet.


Jäsenmaksut


Vuosikokouksessa määrätään jäsenmaksut erikseen henkilö- ja
yhdistysjäsenille. Yhdistysjäsenen maksu riippuu yhdistyksen
jäsenmäärästä. Jokaine nliiton jäsen, kunniajäsen poislukien, on
velvollinen suorittamaan jäsenmaksun.


Liiton hallinto


Liiton toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen vuodeksi
kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, sekä näiden lisäksi vähintään yksi ja enintään
kahdeksan muuta jäsentä.


Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan sihteerin ja
rahastonhoitajan, sekä muut tarpeelliseksi katsomansa virkailijat, jotka
yhdessä muodostavat työvaliokunnan. Työvaliokuntahoitaa liiton jouksevia
tehtäviä ja esittelee asiat hallituksen kokoukselle.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen,
kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolmannes
hallituksen muista jäsenistä. Hallituksen kokouksissa kullakin hallituksen
jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, mutta
muissa kysymyksissä tulee päätöksesksi puheenjohtajan kannattama
mielipide. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.


Hallituksen jäsenten tehtävät ovat seuraavat:
PUHEENJOHTAJA johtaa hallituksen toimintaa, kutsuu hallituksen kokouksen,
johtaa puhetta hallituksen sekä liiton kokouksissa vuosikokousta
lukuunottamatta, esittää liiton kokouksille hallituksen mielipiteen
käsiteltävistä asioista sekä edustaa liittoa niissä tilaisuuksissa, joihin
ei ole erikseen määrätty edustajaa.

VARAPUHEENJOHTAJA avustaa puheenjohtajaa hänen tehtävissään ja hoitaa
näitä tehtäviä puheenjohtajan ollessa estyneenä.

SIHTEERI laatii hallituksen kokousten pöytäkirjat, hoitaa jäsenluetteloa,
huolehtii kirjeenvaihdosta yhdessä puheenjohtajan kanssa ja laatii liiton
vuosikertomuksen.

RAHASTONHOITAJA huolehtii budjetin laadinnasta ja seuraa sen toteutumista.

Edellämainittujen tehtävien hoidosta, samoin kuin tehtävistä, joita ei ole
säännöissä määritelty, voi hallitus antaa määräyksiä ja ohjeita.


Liiton nimen kirjoittaminen


Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin
yksin.


Tilinpäätös ja tilintarkastus

10§
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä helmikuun
15. päivään mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa maaliskuun 1.
päivään mennessä kirjallinen lausunto toimittamastaan tilien
tarkastuksesta.


Liiton kokoukset

11§
Liiton vuosikokous pidetään maaliskuun tai huhtikuun kuluessa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kahdesta neljään äänten laskijaa.
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) Hyväksytään esityslista.
4) Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä
vahvistetaan tilinpäätös
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta
toimenpiteestä, johon hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
6) Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet.
7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
8) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 5§:n edellyttämissä rajoissa
sekä valitaan hallituksen muut jäsenet.
9) Valitaan kaksi tlintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
10) Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
11) Käsitellään mahdolliset muut asiat.

12§
Hallitus kutsuu liiton jäsenet vuosikokoukseen ja muihin kokouksiin
kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Viimeistään tällöin on
jäsenille toimitettava kokouksen esityslista.

Hallituksen muut tiedonannot toimitetaan liiton jäsenille kirjeitse tai
muulla jäsenten hyväksymällä tavalla. Hallitus on velvollinen kutsumaan
liiton kokouksen koolle kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa, mikäli
vähintään yhden neljäsosan äänimäärää edustava jäsenmäärä tai yksi
kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä sitä liiton hallitukselle tekemässään
kirjallisessa esityksessä vaatii ilmoittaen käsitelvätäksi tulevan asian.
Liiton jäsen voi saattaa liittoa koskevan asian vuosikokouksessa
käsiteltäväksi tekemällä asiasta kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen
hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä.

13§
Liiton kokouksissa on kullakin henkilöjäsenellä yksi ääni. Kullakin
yhdistysjäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa viittä jäsentään kohti,
kuitenkin vähintään kaksi ja korkeintaan viisikymmentä ääntä.
Yhdistysjäsenellä saa olla kokouksessa ainoastaan yksi äänivaltainen
edustaja, mutta puheoikeutetttuja edustajia saa olla useampia läsnä.
Kannatus- ja kunniajäsenillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa
arpa ratkaisee. Äänestykset ovat avoimia. Näiden sääntöjen muuttamiseen,
samoin kuin päätökseen liiton purkamisesta vaaditaan, että asia on
käsitelty kahdessa vähintään kolmenkymmenen päivän välein pidetyssä
kokouksessa ja että kummassakin vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä
annetuista äänistä on ratkaisua kannattanut. Samanlaisella äänten
enemmistöllä liitto voi hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella
kutsua haluamansa henkilön liiton kunniajäseneksi.


Liitosta erottaminen

14§
Liiton jäsen, joka ei vaadittaessa suorita jäsenmaksua, katsotaan
hallituksen päätöksellä erotetuksi liitosta. Jos liiton jäsen toimii
liiton tarkoitusperiä loukkaavassa hengessä, on hallituksella oikeus niin
ikään erottaa hänet liiton jäsenyydestä. Erottamispäätökseen tyytymätön
voi saattaa sen liiton lähinnä seuraavan kokouksen tutkittavaksi
esittämällä kirjallisen vaatimuksensa siitä hallitukselle kahden viikon
kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.


Liiton varojen käyttö

15§
Jos liitto purkautuu, käytetään sen varat näiden sääntöjen 2§:n mukaisen
tarkoituksen edistämiseen prkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen
tarkemmin määräämällä tavalla.

16§
Näiden sääntöjen ohessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa
yhdistyslakia.
Post Reply